Veiklos kryptys

• Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, mokslinės veiklos rezultatų publikavimas mokslo leidiniuose, jų diegimas studijų procese, taimymo skatinimas visų piliečių saviugdoje, propagavimas visuomenėje.

• Paramos sistemos kūrimas ir plėtojimas studijų padaliniams, diegiant ir taikant IKT mokymo bei mokymosi procesuose.

• Vilniaus kolegijos darbuotojų kvalifikacijos IKT taikymo ir pažangių mokymo bei mokymosi technologijų srityje, kėlimas.

• Vilniaus kolegijos pedagoginių darbuotojų IKT kompetencijos vystymo sistemos kūrimas ir plėtojimas, kursų, seminarų organizavimas, konsultacijos, kvalifikacijos kėlimo (tobulinimo) programų rengimas ir teikimas.

• Virtualių mokymosi aplinkų, internetu teikiamų modulių, vaizdo konferencijų techninio aptarnavimo bei profesionalų kitų mokymosi technologijų taikymo užtikrinimas.

• Modulių rengimas ir dalyvavimas studijų procese Vilniaus kolegijoje nustatyta tvarka kartu su studijų padaliniais.

• Dalyvavimas mokymo ir mokymosi technologijų ir jų taikymo ekspertinėje veikloje;

• Dalyvavimas plėtojant jaunimo papildomą ugdymą.

• Kompiuterinio raštingumo ir tęstinio mokymo ir mokymosi paslaugų suaugusiems organizavimas ir teikimas.

• Bendradarbiavimas, organizuojant kvalifikacijos kėlimo kursus su kitomis organizacijomis.

• Informacijos ir patirties skleidimas visuomenėje apie nuotolinio mokymo mini studijos veiklą ir pasiektus rezultatus.